13.7. Специалност "Бояджийски работи", код 5820309, втора степен на професионална квалификация,