13.8. Специалност "Строително дърводелство", код 5820310, втора степен на професионална квалификация,