7.2. Специалност “Топлинна техника”, код 5220404, втора степен на професионална квалификация,