7.3. Специалност “Хладилна техника”, код 5220405, втора степен на професионална квалификация,