7.5. Специалност “Климатична и вентилационна техника”, код 5220407, втора степен на професионална квалификация,