4.4. Специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105, втора степен на професионална квалификация,