Курс ADR

Автокурсове за управление на моторни превозни средства, превозващи опасни товари-ADR курс.