7.1. Специалност “Топлоенергетика”, код 5220401, втора степен на професионална квалификация,