4.3. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451104, втора степен на професионална квалификация,