4.2. Специалност “Земеделско стопанство”, код 3451103, втора степен на професионална квалификация,